مشتریان ما

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

تولید 3 دستگاه PHS3 - اولین دستگاه در سال 1397 برای این شرکت تولید شد و با توجه به کیفیت و کارایی بالا، 2 دستگاه دیگر در سال 1402 جهت تولید واکسن MMR(سرخک، اوریون، سرخچه) طراحی و تولید شد.

بازطراحی کامل یک دستگاه فریزدرایر 8 متری یوچنگ چین و 3 دستگاه ادواردز ایتالیا

 شرکت نانو دارو پژوهان پردیس

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس

تولید 2 دستگاه PHS3 - اولین دستگاه در سال 1398 و دومین دستگاه در سال 1401 طراحی و تولید شد.

شرکت واکسن پسوک

شرکت واکسن پسوک

یک دستگاه PHS1 - این دستگاه در سال 1398 تولید و طراحی شد.

یک دستگاه PHS2 - این دستگاه در سال 1402 تولید و طراحی شد.

شرکت واریان فارمد

شرکت واریان فارمد

یک دستگاه PHS1 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت آترا زیست آرای

شرکت آترا زیست آرای

یک دستگاه PHS3 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت بیوسان فارمد

شرکت بیوسان فارمد

یک دستگاه PHS2 - این دستگاه در سال 1401 تولید و طراحی شد.

شرکت فرآورده بافت ایرانیان

شرکت فرآورده بافت ایرانیان

یک دستگاه PHS1 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت داروسازی جوان ژن

شرکت داروسازی جوان ژن

یک دستگاه FD300M - این دستگاه در سال 1402 تولید و طراحی شد.

شرکت پایا همسان

شرکت پایا همسان

یک دستگاه PHS1 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت فرادارو فن آور مهر

شرکت فرادارو فن آور مهر

یک دستگاه BIO120 - این دستگاه در سال 1396 تولید و طراحی شد.

یک دستگاه BIO360 - این دستگاه در سال 1401 تولید و طراحی شد.

شرکت مایازیست فرآیند

شرکت مایازیست فرآیند

یک دستگاه BIO12 - این دستگاه در سال 1398 تولید و طراحی شد.

یک دستگاه BIO220 - این دستگاه در سال 1399 تولید و طراحی شد.

یک دستگاه BIO360 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت تک ژن زیست

شرکت تک ژن زیست

یک دستگاه BIO120 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا

شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا

یک دستگاه BIO120 - این دستگاه در سال 1399 تولید و طراحی شد.

شرکت بهداد ژنتیک

شرکت بهداد ژنتیک

یک دستگاه BIO12 - این دستگاه در سال 1399 تولید و طراحی شد.

شرکت نواطب پارس

شرکت نواطب پارس

یک دستگاه BIO12 - این دستگاه در سال 1400 تولید و طراحی شد.

شرکت فن آوران دارویی باراد فارمد

یک دستگاه BIO360 - این دستگاه در سال 1402 تولید و طراحی شد.

شرکت سرشار دانه

شرکت سرشار دانه

یک دستگاه BIO120 - این دستگاه در سال 1402 تولید و طراحی شد.

شرکت سبحان اُنکولوژی

شرکت سبحان اُنکولوژی

بازطراحی کامل دو دستگاه فریز درایر 1متری و 3 متری ساخت شرکت یوچنگ چین

شرکت دارو سازی ثامن

شرکت دارو سازی ثامن

بازطراحی کامل دستگاه فریز درایر ساخت شرکت فارما لب هند

شرکت سیناژن

شرکت سیناژن

تغییر سیستم کنترلی ونصب نرم افزار تاپکو(تکوین آزمایش پارسه) بر روی دستگاه LSI هند به منظور اخذ EUGMP